Mamo, poradź mi coś od serca!

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie ”Mamo, poradź mi coś od serca!”

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy konkurs zwany dalej Konkursem jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Mamabaja Lidia Oktaba z siedzibą w Warszawie (00-509) przy ulicy Kruczej 47a,  NIP: 536 178 31 73 (zwanym- dalej „Organizatorem”). Fundatorem Nagród oprócz Organizatora jest firma BEKO z siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 366 (zwany dalej “Fundatorem Nagród Beko”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich użytkowników serwisu Facebook.
 3. Konkurs organizowany jest w dniach 26. 06. 2019 - 14. 06. 2019.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji konkursu oraz marketingowych przez Organizatora i Fundatora Nagród Beko. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach Przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Więcej o   ochronie danych osobowych - przetwarzanie danych - § 5.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisja”).
 7. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród Beko.

2 Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terytorium Polski, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora i ich rodzin a także Fundatora Nagród i ich rodzin.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta na serwisie Facebook a także bycie fanem w w/w serwisie strony “Mamabaja” (https://www.facebook.com/Mamabaja/).
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w jednym zdaniu udzielić rady o tematyce rodzicielsko-lifestylowej skierowanej do przyszłych mam. Zdanie nie może być cytatem znanej osoby, musi być autorską lub powszechnie stosowaną wypowiedzią.  Powinno mieć maksymalnie 360 znaków. Nie może być objęte prawami autorskimi osób trzecich.

 

 1. Każde zgłoszenie konkursowe, spełniające warunki Regulaminu, bierze udział w Konkursie.
 2. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację zgłoszonego tekstu w serwisie Facebook na Fanpage Mamabaja a także na koncie Instagram Mamabaja oraz na stronie internetowej www.mamabaja.pl w dowolnej formie, także jako materiał do przekazywania w formie pdf lub innej udostępnianej zarówno w formie bezpłatnej jak i płatnej.

 

 1. Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Konkurs organizowany jest w dniach: 1 etap 26.05.2019. – 8.06.2019 r., 2 etap 9.06-14.06 2019r . Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej dn. 15.06.2019 o godzinie 20:00.
 • 7a. 1 etap konkursu to umieszczanie odpowiedzi w komentarzach pod postami konkursowymi i tylko na portalu Facebook do 08.06.2019 r. Włącznie.  Komisja Konkursowa wybierze 10 najciekawszych i ogłosi ich listę 9.06.
 • 7b.  2 etap konkursu będzie w dniach 9.06-14.06 fani Mamabaja będą głosować podając numer 1 z 10 wypowiedzi, która podoba im się najbardziej.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 15.06.2019. na fanpage Mamabaja w serwisie Facebook a także w wiadomości prywatnej wysłanej za pomocą aplikacji Messenger.

 

3 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:

- za 1-3 miejsca: Beko Blender z funkcją gotowania smm888bx.

- za 4-6 miejsca: bon o wartości 100 zł do sklepu Mamabaja - na zakupy w sklepie stacjonarnym lub online ważny przez okres 2 miesięcy od momentu wystawienia

- za 7-10 miejsca: bon o wartości 50 zł do sklepu Mamabaja - na zakupy w sklepie stacjonarnym lub online ważny przez okres 2 miesięcy od momentu wystawienia

 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
 2. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

4 Przyznawanie nagród

 1. W skład Komisji nadzorującego przebieg Konkursu wchodzić będą osoby wytypowane przez Organizatora i Fundatora Nagród Beko.
 2. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie ogłoszona w dniu 15.06.2019. na fanpage Mamabaja (https://www.facebook.com/Mamabaja/) w serwisie Facebook a także w wiadomości prywatnej wysłanej za pomocą aplikacji Messenger.
 3. Laureatowi biorącemu udział w Konkursie nie przysługują roszczenia do wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
 4. Nagrody rzeczowe Organizator oraz Fundatora Nagród Beko zobowiązują się wysłać na wskazany przez Laureata adres na terenie Polski w terminie 14 dni od wskazania przez Laureata adresu dostawy.
 5. Bony prezentowe Laureat może odebrać w siedzibie Organizatora w terminie ustalonym między Laureatem i Organizatorem. W przypadku, gdy Laureat nie może odebrać nagrody osobiście, Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrodę na wskazany przez Laureata adres e-mail. Zakupy wysyłane są na terenie Polski.
 6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu lub niewskazania adresu dostawy w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda przepada.

5  Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Mamabaja Lidia Oktaba z siedzibą w Warszawie (00-509) przy ulicy Kruczej 47a,  NIP: 536 178 31 73. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach Przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@mamabaja.pl
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 1. sprostowania danych,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu.
 1. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców następujące dane:
 1. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Dane zwycięzców konkursu (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon) zostaną przekazane Fundatorowi Nagród BEKO z siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 366 jedynie w celu niezbędnym do wysyłki nagród pod wskazany adres.
 7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza.

6 Postanowienia końcowe

 1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem mają

charakter jedynie informacyjny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl